ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี
ภารกิจรักษาการแทนรองอธิการบดี

       

       นายวิเชียร์ คำรินทร์
ภารกิจผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

.สั่งจองเครื่องหมายพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
.ขั้นตอนการให้บริการของกองสวัสดิการ
.เอกสารโครงการ
.แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการด้านสวัสดิการ
. ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย
สื่อสาร/ข่าวสาร

 

กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้