อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง
ภารกิจรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ

       

       นายวิเชียร์ คำรินทร์
ภารกิจผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

.ขั้นตอนการให้บริการของกองสวัสดิการ
.เอกสารโครงการ
.แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการด้านสวัสดิการ
. ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
สื่อสาร/ข่าวสาร

 

กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข่าวกิจกรรม