ประวัติความเป็นมา

 

กองสวัสดิการ  (Division of Welfares)  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่  20  มีนาคม   2548  ให้แบ่งหน่วยงานจากกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ เป็นกองอาคารและสถานที่ และกองสวัสดิการ เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย   สังกัดสำนักงานอธิการบดี   ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  ลงวันที่ 20  มีนาคม พ.ศ. 2548  โดยให้กองสวัสดิการเป็นศูนย์กลางหรือเป็นแหล่งรวมในการบริหารจัดการและให้บริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน   และด้านสวัสดิการ  เพื่ออำนวยประโยชน์แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และสังคมโดยส่วนรวม  แและ มุ่งพัฒนาการให้บริการและนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดรูปองค์กรและการแบ่งหน่วยงาน  ในกองสวัสดิการ  สำนักงานอธิการบดี  ดังนี้

                   1.  งานบริหารและธุรการ

                   2.  งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน

                   3.  งานประปาและสุขาภิบาล

                   4.  งานยานพาหนะ