โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การสร้างและพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ


ปรับปรุงข้อมูล : 31/8/2561 11:40:47     ที่มา : กองสวัสดิการ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 278

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้? ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การสร้างและพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ ให้แก่บุคลากรกองสวัสดิการ ณ แอทนาธา เชียงใหม่ ชิค จังเกิ้ล รีสอร์ท โดยมีวัตถประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร้วมกันและต่อหน่วยงาน ตลอดจนสร้างความผูกพันธ์ต่อองค์กร และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานเป็นทีม และสามารถเพื่อนำไปให้ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้เกิดบรรลุผลสำเร็จ และเป้าหมายของหน่วยงานร่วมกัน ตลอดจน ให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งกันและกันและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากทีมวิทยากร จากคณะบริหารธุรกิจ นำโดย อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ และ อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองสวัสดิการ ได้ ติดตั้งสายไฟแรงต่ำ สำหรับร้านค้าใหม่ โรงอาหารเทิดสกิกร

30/11/2561 14:45:10
130

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองสวัสดิการ ได้เข้าดำเนินการตรวจเช็คหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ร้านอาหารครัวบัณฑิต — กับ นก แม่โจ้ และ เสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์

30/11/2561 14:42:30
192

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนและนักศึกษาชมรมเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Biotech's Camp 19th.) จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

30/11/2561 14:39:21
149

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองสวัสดิการ ได้ดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร

30/11/2561 14:29:04
112

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองสวัสดิการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณโถง อาคารสำนักงานอธิการบดี

30/11/2561 14:25:56
114

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองสวัสดิการ เข้าซ่อมแซมสายไฟกิ่งถนน บริเวณทางเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

30/11/2561 14:23:51
147

2 พฤศจิกายน 2561 งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองสวัสดิการ เข้าดำเนินการเปลี่ยนตู้โหลดเซ็นเตอร์และระบบเมนไฟฟ้าอาคารเรียนรวม 70 ปี

30/11/2561 14:21:04
94

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 -11.00 น. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและบุคลากรของหน่วยงานระบบบำบัดน้ำเสีย งานประปาและสุขาภิบาล กองสวัสดิการ ได้ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อย(กองวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 36 นาย ที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

30/11/2561 14:15:06
74

25 ตุลาคม 2561 งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองสวัสดิการ ติดตั้ง พัดลมโคจร จำนวน 14 ตัว ชั้นบน อาคารวุฒากาศ (MJU Data Center and SPO DashBoard)

26/10/2561 14:03:57
182

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 งานประปาและสุขาภิบาล กองสวัสดิการ ทำการเดินระบบท่อน้ำประปา, ติดตั้งถังดักไขมันชนิดตั้งพื้นและเดินระบบท่อน้ำทิ้งของซุ้มขายอาหาร บริเวณหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร

25/10/2561 10:53:20
141